Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.14.1 по КК и КР на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.14.1, находящ се в сграда № 14, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, адрес: гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров”, ет. 1, обект БСТ, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: едно, площ: 20.13 кв.м. (двадесет цяло и тринадесет кв.м.).

Имотът се отдава под наем с предназначение - за административни нужди, офиси, представителства и др.

Началната тръжна цена е в размер на 200.00 лв. (двеста лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 20.00 лв. (двадесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 19.11.2021 г. (петък) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 19.11.2021 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 24.11.2021 г. (сряда) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ