Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26 и чл. 61, ал. 1 от АПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Отдел „Общинска собственост, земеделие и гори” при Община Банско обявява на:

Янис Томас Санзопулос, както и на всички заинтересовани лица, че:

По заявление с вх. № 94-20-4567/19.11.2020 г. на Панталей Атанасов Петлов, е започнало административно производство за заверка на  Молба - декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка /чл. 587, ал.2 от ГПК/  за имот, представляващ:

  • Поземлен имот с идентификатор 21498.126.34 по КККР на гр. Добринище, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на изп.д. на АГКК, с адрес на имота: гр. Добринище, п.к. 2777, местност „Свети Илия“, с площ от 1073 кв.м. /хиляда и седемдесет и три кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 126034, при съседи: ПИ 21498.126.324, ПИ 21498.126.52, ПИ 21498.126.35, ПИ 21498.126.44, ВЕДНО с построената в имота
  • СГРАДА с идентификатор 21498.126.34.1 по КККР на гр. Добринище, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на изп.д. на АГКК. Сградата е със застроена площ от 428 кв.м. /четиристотин двадесет и осем кв.м./, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда.