Log in

Заповед 54136.7.598

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Заповед

№ 03- 22-87

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново, община Банско“,  Решение № 397 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 590 по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.7.598, с площ от 25кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 25кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.7.147, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива.

2. Имотът е  собственост собственост на н-ци Петър ...... Чучков, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № ОС104 от 11.02.2008г., издаден от ОСЗГ гр.Банско при следните квоти:

2.1.  Борис ..............Чучков -  1/12 идеални части;

2.2.  Емилия ...........Златкова -  1/12  идеални части;

            2.3.  Веса ............... Мутлешова  – 1/6 идеални части;

            2.4.  Мария .............Гончева -  1/6  идеални части;

            2.5.  Мария ........... Джолева-  1/8  идеални части;

            2.6.  Катерина ........ Црънчева – 1/8 идеални части;

            2.7.  Виолета ......... Джокова  - 1/8 идеални части;

            2.8.  Иван ............   Гърков - 1/24 идеални части;

            2.9.  Борис ...........   Гърков  - 1/24 идеални части;

            2.10. Янко ............. Гърков – 1/24 идеални части;

3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 73.40лв. (седемдесет и три лева и четиридесет   стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.7.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 590  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.7.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва:

4.1.  Борис ...... Чучков – 6.11лв.(шест лева и единадесет стотинки)

4.2.  Емилия ..... Златкова - 6.11лв.(шест лева и единадесет стотинки)

            4.3. Веса ........ Мутлешова– 12.23лв. (дванадесет лева и двадесет и три стотинки)          

            4.4.  Мария ..... Гончева -  12.23лв. (дванадесет лева и двадесет и три стотинки) 

            4.5.  Мария ..... Джолева-  9.18лв. (девет лева и осемнадесет стотинки)

            4.6.  Катерина .... Црънчева - 9.18лв. (девет лева и осемнадесет стотинки)

            4.7.  Виолета ...... Джокова  -  9.18лв. (девет лева и осемнадесет стотинки)

            4.8.  Иван ......... Гърков - 3.06лв.(три лева и шест стотинки);

            4.9.  Борис ........ Гърков  -3.06лв.(три лева и шест стотинки);

            4.10. Янко .......... Гърков – 3.06лв.(три лева и шест стотинки);

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания  проектен имот с идентификатор 54136.7.598 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ ../п/.......

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО