Log in

Заповед 54136.8.533

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Заповед

№ 03-22-84

Гр.Банско, дата 22.04.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“, Решение № 403 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 589 по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                       

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на Проектен имот с идентификатор 54136.8.533, с площ от 29кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 29кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.480 трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада.

2. Имотът е  собственост на н-ци  на Илия ........ Лейков, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници №1ОС от 10.02.1999г., издаден от ПК гр.Банско  при следните квоти:

2.1.  Георги .............. Байраков -  1/12 идеални части;  

2.2.  Благовест .......... Байраков -  1/12  идеални части;

            2.3. Георги ................ Лейков    – 1/6 идеални части;

            2.4. Васил ................. Лейков -  1/6  идеални части;

            2.5. Писана .............. Лейкова-  1/18  идеални част;

            2.6. Елена ................. Боденова   1/18 идеални части;

            2.7. Спас ................... Лейков - 1/18 идеални части;

            2.8.  Теменужка ....... Черешарова - 1/12 идеални части;

            2.9. Добринка ........... Паскова - 1/12 идеални части;

            2.10.Атанас ............... Лейков - 1/12 идеални части;

            2.11. Венко ................Лейков -1/12 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 85.11лв.(осемдесет и пет лева и единадесет  стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.533  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 589  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.531   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

 4.1.  Георги .............. Байраков – 7.09лв.(седем  лева и девет стотинки);  

4.2.  Благовест .......... Байраков - 7.09лв.(седем  лева и девет стотинки);   

            4.3. Георги ............ Лейков  – 14.19 лв.(четиринадесет лева и деветнадесет стотинки);

            4.4. Васил ............ Лейков -    14.19 лв.(четиринадесет лева и деветнадесет стотинки);

            4.5. Писана..........  Лейкова – 4.73 лв.(четири лева и седемдесет и три стотинки) ;

            4.6. Елена .......... Боденова  – 4.73 лв.(четири лева и седемдесет и три стотинки)

            4.7. Спас ............. Лейков - 4.73 лв.(четири лева и седемдесет и три стотинки)

            4.8.  Теменужка .......... Черешарова - 7.09лв.(седем  лева и девет стотинки); 

            4.9. Добринка .............. Паскова - 7.09лв.(седем  лева и девет стотинки);  

            4.10.Атанас ............... Лейков - 7.09лв.(седем  лева и девет стотинки);

            4.11. Венко ............... Лейков -  7.09лв.(седем  лева и девет стотинки); 

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен имот с идентификатор 54136.8.533 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел  “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО