Log in

Заповед 54136.8.535

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Заповед

№ 03- 22-78

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“, Решение № 405 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 592 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                        

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване Проектен имот с идентификатор 54136.8.535, с площ от 29кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 29кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.477, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива

2. Имотът е  собственост на н-ци Калина .......... Лейкова, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г. издаден от ПК гр.Банско при следните квоти:

2.1.  Петър ............... Йотов-  1/6 идеални части;

2.2.  Радка ................ Йотова -  1/6 идеални части;

            2.3.  Георги .............. Йотов – 1/6  идеални части;

            2.4.  Ели .................... Папанова -  1/4 идеални части;

            2.5.  Иван ................... Василев -  1/4  идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 85.11лв. (осемдесет и пет лева и единадесет   стотинки)

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 592  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.535   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

            4.1.  Петър ............... Йотов-  14.19лв.(четиринадесет лева и деветнадесет стотнки); 

            4.2.  Радка ............... Йотова -  14.19лв.(четиринадесет лева и деветнадесет стотнки);

            4.3.  Георги ............ Йотов – 14.19лв.(четиринадесет лева и деветнадесет стотнки);

            4.4. Ели ............. Папанова - 21.28лв.(двадесет и един лева и двадесет и осем стотнки);

            4.5.  Иван ................. Василев -  21.28лв.(двадесет и един лева и двадесет и осем стотнки);

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания проектен  имот с идентификатор 54136.8.535  по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел  “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО