Log in

Заповед 54136.8.539

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Заповед

№ 03- 22-79

Гр.Банско, дата 22.06.2022г.

На основание чл.25, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.205 т.1 от ЗУТ и   одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект : „ Местен път- село Рибново, община Гърмен - село Осеново, община Банско“, със Заповед № ОА-406/20.02.2009г. на Областния управител на област Благоевград  и Удостоверение № РД 42-23/23.07.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за промяна предназначението на общо 28436 кв.м. земеделска земя, а именно реализиране на обект  „Местен път село Рибново, община Гърмен-село Осеново,община Банско“ Решение № 406 по протокол № 26 от дата 31.05.2021г. и Решение № 594 по протокл № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет  Банско,                        

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено отчуждаване на на Проектен имот с идентификатор 54136.8.539, с площ от 48кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, одобрени със заповед РД-18-603/03.09.2019г.на изп.директор на АГКК. Проектът изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 48кв.м от поземлен имот с идентификатор 54136.8.445, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,

2. Имотът е собственост нан-ци на Георги ........ Радулов, площ:1793кв.м., от правото на собственост, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 1ОС от 10.02.1999г. издаден от ПК гр.Банско при следните квоти:

2.1.  Георги ........... Радулов-  1/10  идеални части;

            2.2.  Янка ............... Мунина  – 1/10  идеални части;

            2.3.  Зойка .............  Козладерова  -  1/10  идеални части;

            2.4. Теодора ........... Райкова- 1/20 идеални части;

            2.5. Цветелина  ......... Вишанина - 1/20 идеални части;

            2.6. Магделена ............ Радулова- 1/20 идеални части;

            2.7. Ваня .................... Налбантова - 1/20 идеални части;

            2.8. Катерина ............. Тонева – 1/6 идеални части;

            2.9. Георги ................. Радулов - 1/6 идеални части;

            2.10. Йордан ............... Везалов- 1/12 идеални части;

            2.11.  Димитър ............ Везалов - 1/12 идеални части;

  3. Пазарната стойност на отчуждаваният имот по т.1  е определена от инж. Илиян Недялков - експерт-оценител на земеделски земи, притежаващ  лиценз № 1067   от  Министерство на земеделието и храните.

Изготвената оценка за имота е в размер на 140.87лв. (сто и четиридесет лева и осемдесет и седем стотинки) и е определена за обезщетение на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.539 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново.

Средствата са осигурени от собствени приходи и разходът е одобрен с решение № 594  по протокол № 34 от дата 17.12.2021г. на Общински съвет – Банско.

4. Директор на дирекция “ФСД” при Община Банско да организира изплащането на обезщетението, посочено в т.3 от настоящата заповед, на собствениците на проектен имот с идентификатор 54136.8.539   по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Осеново, както следва;

4.1.  Георги ............ Радулов- 14.09лв. (четиринадесет лева и девет стотинки);

            4.2.  Янка ................ Мунина  – 14.09лв. (четиринадесет лева и девет стотинки);

            4.3.  Зойка ............... Козладерова  -  14.09лв. (четиринадесет лева и девет стотинки);

            4.4. Теодора ............. Райкова- 7.04лв. (седем лева и четири стотинки);

            4.5. Цветелина  ......... Вишанина - 7.04лв. (седем лева и четири стотинки);

            4.6. Магделена .......... Радулова- 7.04лв. (седем лева и четири стотинки);

            4.7. Ваня ................... Налбантова - 7.04лв. (седем лева и четири стотинки);

            4.8. Катерина ........... Тонева – 23.48лв. (двадесет и три лева и четириридесет и осем   стотинки);1/6 идеални части;

            4.9. Георги............. Радулов – 23.48лв. (двадесет и три лева и четириридесет и осем   стотинки);

            4.10. Йордан .......... Везалов-11.74лв. (единадесет лева и седемедесет и четири стотинки);

            4.11.  Димитър............ Везалов -11.74лв. (единадесет лева и седемедесет и четири стотинки);

5. Изплащането на обезщетението на собствениците  на отчуждавания на проектен поземлен имот с идентификатор 54136.8.539 по КК и КР на с.Осеново, да започне в 7 (седем) дневен срок от влизане на заповедта в сила в  Първа инвестиционна банка – клон Банско.

6. Когато собственикът на имота не може да бъде установен или е с неизвестен адрес, както и  в  случай, че възникне спор между няколко лица за правото върху дължимото обезщетение  или за права върху отчуждавания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на лицето, което установи правата си по съдебен ред, по нареждане на кмета на общината

7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица  по реда на чл.61, ал.1 и 2  по реда на АПК .

8. Настоящата заповед  подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград  в 14-дневен срок от съобщаването й.

9. Настоящата заповед да се връчи на н-к отдел  “ОСЗГ”, директор “ФСД”, Директора на Първа инвестиционна банка – клон Банско, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Иван Докторов -Секретар на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО