Log in

Обява за изготвени проекти на карти на масиви за ползване и регистри по сключени споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 година, комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на гр. Банско, гр. Добринище, с. Гостун, с. Кремен, с. Филипово и с. Осеново,  община Банско, област Благоевград.

Картите на масивите за ползване и регистрите към тях са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие - Банско.

 

Валентин Тренчев

Председател на комисията

Съгласно  Заповед №РД-07-211/03.11.2022 г.

на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград

 

06.12. 2022 г.