Log in

Обява на заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед  Заповед №РД-07-211/03.11.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2022 г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2022 г., заявление съгласно чл. 37ж, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), декларации по чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Банско, област Благоевград, ще се проведат  в сградата на Общинска служба по земеделие (ОСЗ) - Банско, както следва:

На 13.12.2022 г. /вторник/  от 10:30 ч. за землищата на гр.Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим, с. Осеново и с. Филипово, община Банско, област Благоевград.

 

ВАЛЕНТИН ТРЕНЧЕВ

Председател на комисията

Съгласно  Заповед №РД-07-211/03.11.2022 г.

на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград

 

08.12.2022 г.