Log in

Обявление за отчуждаване на имот

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОБЩИНА БАНСКО

Обявление за отчуждаване на имот

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с одобрен проект за „ПУП- ПУР (Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул.”Найден Геров” в обхват от о.т.643( кръстовище с ул.”Солун”) до о.т. 947 /(път II-19 ) с Решение № 571 по протокол № 30 от дата 28.11.2017г.на ОбС Банско, влязъл в сила на 13.02.2018г., с оглед задоволяване на важни общински нужди, а именно реализирането на ул.Найден Геров”, Община Банско открива процедура за принудително отчуждаване на следните имоти:

Идентификатор на имота по КК и КР на гр.Банско, одобрени със Заповед

РД-18-81/10.12.2009г.на изп.д на АГКК

Площ на имота

Собственици

Размер на обещетение

ПИ 02676.501.5210

49.00 кв.м.

Елена Георгиева Колчагова – 1/2 ид.ч.от правото на собственост и Райна Георгиева Думанова 1/2 ид.ч. от правото на собственост,съгласно Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 129 том V рег. 4681 дело 929 от 21.06.2004г. издаден от Краси Манев Нотариус при Разложки районен съд.

2274лв.(две хиляди двеста седемдесет и четири лева)

ПИ 02676.501.5211

395.00 кв.м.

Методи Димитров Терзиев съгласно, Нотариален акт № 85 том 2   дело 779 от 14.09.1992г., издаден от Краси Манев –Разложки районен съдия.

18331лв.(осемнадесет хиляди триста тридесет и един лева)

ПИ 02676.501.5212

66.00 кв.м.

Методи Димитров Терзиев съгласно, Нотариален акт № 85 том 2   дело 779 от 14.09.1992г., издаден от Краси Манев –Разложки районен съдия.

3 063лв. (три хиляди шестдесет и три лева)

ПИ 02676.501.5215

31.00 кв.м.

Н-ци Лазар Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 228 от 04.01.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

1439лв. (хиляда четиристотин тридесет и девет лева)

ПИ 02676.501.5216

57.00 кв.м.

Мария Иванова Думбанова – 1/6 ид.ч. от правото на собственост, Иван Георгиев Колчагов- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, Янка Иванова Пицина - 1/6 ид.ч. от правото на собственост и Николай Костадинов Загорчин- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 76 том III рег. 3266 дело 476 от 13.08.2001г. издаден от Краси Манев Нотариус при Разложки районен съд.

2 645лв. (две хиляди шестстотин четиридесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5217

317.00 кв.м.

Янка Иванова Пицина - 1/6 ид.ч. от правото на собственост , Мария Иванова Думбанова – 1/6 ид.ч. от правото на собственост, Иван Георгиев Колчагов- 1/3 ид.ч. от правото на собственост и Николай Костадинов Загорчин- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 27 том 11 рег. 3398 дело 1301 от 22.08.2017г. издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

14 711лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и единадесет лева)

ПИ 02676.501.5218

274.00 кв.м.

Янка Иванова Пицина - 1/6 ид.ч. от правото на собственост , Мария Иванова Думбанова – 1/6 ид.ч. от правото на собственост, Иван Георгиев Колчагов- 1/3 ид.ч. от правото на собственост и Николай Костадинов Загорчин- 1/3 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 27 том 11 рег. 3398 дело 1301 от 22.08.2017г. издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

12715 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и петнадесет лева)

ПИ 02676.501.5219

160.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

7425лв.(седем хиляди четиристотин двадесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5220

653.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

30303 лв. (тридесет хиляди триста и три лева)

ПИ 02676.501.5221

210.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

9 745 лв. (девет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5222

135.00 кв.м.

Н-ци на Самуил Тодоров Балев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1856 от 19.10.2007г., издаден от ОСЗГ гр.Банско.

6265лв.(шест хиляди двеста шестдесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5224

139.00 кв.м.

Никола Тодоров Златев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 2205 от 13.08.2012г. издаден от ОСЗ гр.Банско и Мария Георгиева Златева, съгласно Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 81 том VIII рег. 5821 дело 1445 от 23.10.2006г., издаден от Краси Манев нотариус при Разложки районен съд.

6451лв. (шест хиляди четиристотин петдесет и един лева)

ПИ 02676.501.5231

107.00 кв.м

Георги Димитров Слаев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 251 от 12.05.2006г. издаден от ОСЗГ гр.Банско.

4 966 лв. (четири хиляди деветстотин шестдесет и шест лева)

ПИ 02676.501.5234

136.00 кв.м.

Димитър Костадинов Баряков, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 960 от 24.09.2007г. издаден от ОСЗГ гр.Банско.

6311лв. (шест хиляди триста и единадесет лева)

ПИ 02676.501.5238

249.00 кв.м.

Н-ци на Васил Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 860 от 25.11.2005г. издаден от ПК гр.Банско

11 555лв.(единадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева)

ПИ 02676.501.5239

34.00кв.м.

Н-ци на Васил Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 860 от 25.11.2005г. издаден от ПК гр.Банско.

1578 лв.(хиляда петстотин седемдесет и осем лева)

ПИ 02676.501.5240

353.00 кв.м.

Асен Георгиев Хаджиласков – 1/2 ид.ч.от правото на собственост и Костадин Димитров Сугарев 1/2 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 5 том 21 рег. 4704 дело 4344 от 13.07.2007г. издаден от Служба по вписванията Разлог.

16381лв.(шестнадесет хиляди триста осемдесет и един лева)

ПИ 02676.501.5241

331.00 кв.м.

Асен Георгиев Хаджиласков – 1/2 ид.ч.от правото на собственост и Костадин Димитров Сугарев 1/2 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 5 том 21 рег. 4704 дело 4344 от 13.07.2007г. издаден от Служба по вписванията Разлог.

15 360лв.(петнадесет хиляди триста и шестдесет лева)

ПИ 02676.501.5242

122.00 кв.м.

Имотът е собственост на Иван Димитров Клечеров, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1645е от 01.10.2004г. издаден от ОС”ЗГ

5662лв. (пет хиляди шестстотин шестдесет и два лева)

ПИ 02676.501.5243

358.00 кв.м.

Имотът е собственост на Иван Димитров Клечеров, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 1645е от 01.10.2004г. издаден от ОС”ЗГ

16613лв.(шестнадесет хиляди шестстотин и тринадесет лева)

ПИ 02676.501.6373

337.00 кв.м.

Н-ци на Лазар Иванов Гурев, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възтановяване правото на собственост в стари реални граници № 6 том 33 рег.7733 от 13.11.2007г.издаден от службата по вписвания гр.Разлог.

15639лв. (петнадесет хиляди шестстотин тридесет и девет лева)

Настоящето обявление е валидно за срок от 1 месец от датата на публикуването му. В срока на обявлението собствениците на посочените имоти, следва да представят легитимни документи за собственост в отдел “Общинска собственост, земеделие и гори” в противен случай сумата за обещетения ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29 ал.2 от ЗОС.