Log in

Заповед за отчуждаване

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОбщинаБанскона основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава за издадена заповед на кмета на община Банско за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в одобрен проект за „ПУП- ПУР (Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул.”Найден Геров” в обхват от о.т.643( кръстовище с ул.”Солун”) до о.т. 947/(път II-19 ) с Решение № 571 по протокол № 30 от дата 28.11.2017г.на ОбС Банско,влязъл в сила на 13.02.2018г. с оглед задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, а именно реализиране на ул. ”Найден Геров” на следните заинтересовани лица:

1. Лиляна Николова Чакърова 2.Румен Любенов Пандев 3.Михаил Иванов Драгосинов 4. Любен Иванов Драгосинов, че е издадена заповед № 03-18-205/11.09.2018г. с която е отчужден ПИ с идентификатор 02676.501.5224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със заповед РД-18-81/10.12.2009г., последно изменение със Заповед: КД-14-37/13.09.2016г. на изп.директор на АГКК, адрес на имота:гр.Банско, местност Кринец, площ: 139 кв.м. ТПТ: Урбанизирана, НТП: За второстепенна улица. Стар идентификатор: 02676.35.1. Номер по предходен план: 035001.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Община Банско пред Административивен съд – Благоевград. Обявлението да се постави на таблото за съобщения в сградата на Община Банско и да се публикува на интернет страницата на Община Банско.