Log in

Обявление № 69/08.08.2022г. за допускане на ПУП-ПРЗ;

Общинска администрация – Банско, отдел  ТСУ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-22-71/08.08.2022 год. на Кмета на община Банско е допуснато да се изработи проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване/ за делба на УПИ II, кв. 226 по плана на гр.Банско, ПИ 02676.501.3621 по КК на гр.Банско на два нови УПИ - УПИ XI с отреждане за проектен имот с идентификатор 02676.501.4347 от КК на гр.Банско, УПИ XII с отреждане за проектен имот с идентификатор 02676.501.4348 от КК на гр.Банско и предназначение на новообразуваните УПИ "за животновъдна ферма" с допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване - до 50%, Кинт - до 1.2, Озеленяване - мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(3ет).

Общинска администрация – Банско

Отдел ТСУ