Log in

Заповед за управление на контейнери и кофи за смет

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ЗАПОВЕД

09-22-434

гр. Банско, 13.12.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26. т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба  № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на територията на община Банско и чл. 9. т. 4 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско,

З А Б Р А Н Я В А М:

  1. Паленето на смет в контейнери и на всякакви отпадъци, намиращи се по уличните платна, тротоари и зелени площи.
  2. Изнасянето и поставянето на кофите за смет на уличните платна, тротоари и зелени площи.
  3. Използването на кофите и контейнерите, определени за битова смет от учреждения, фирми и търговски организации за отпадъци от производствена дейност.
  4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места и дни от определения график.

Контрола по спазване на настоящата заповед възлагам на длъжностните лица от отдел „Обществен ред и сигурност“ и на отдел „Екология и чистота“.

На нарушителите ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции, съгласно Наредба № 1 на Община Банско.

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение, както и да се обяви  на официалната  интернет страницата на община Банско - http://bansko.bg/

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Костаден Атанасов – зам.-кмет на Община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ     /п/                                                            

 КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО