Log in

ЗАПОВЕД №РД-08-220/30.09.2016

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, доклад с вх. №РД-07-2656/30.09.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-08-119/05.08.2016г. и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“

ОДОБРЯВАМ:

            І. Споразумение от 24.08.2016г. за ползване на земеделски земи за землището на с. Гостун, ЕКАТТЕ 17381, общ. Банско за стопанската 2016/2017г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:

1. "АЗИМУТ 777" ЕООД

Разпределени масиви (по номера):13, 14, 34, 35, 36, 38, 47, 48, 50, 54, общо площ: 93.698 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 38.389 дка и дължима сума383,89 лева

     2. АТАНАС КОСТАДИНОВ АНГЕЛИНИН

Разпределени масиви (по номера):6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 58, 46, 59, общо площ: 51.910 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 39.389 дкаи дължима сума393,89 лева

     3. АТАНАС СТОЙЧОВ БОЦЕВ

Разпределени масиви (по номера):15, общо площ: 3.482 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 2.828 дкаи дължима сума28,28 лева  

4. ГЕОРГИ БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

Разпределени масиви (по номера):18, 31, 44, общо площ: 28.251 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 11.657 дкаи дължима сума116,57 лева

     5. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДРАГОВ

Разпределени масиви (по номера):1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 32, 33, 29, 37, 39, 52, 45, 56, общо площ: 127.790 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 36.598 дкаи дължима сума365,98 лева

     6. КРАСИМИРА АТАНАСОВА БОЦЕВА

Разпределени масиви (по номера):9, 10, 11, 12, 28, 40, 41, 42, 57, общо площ: 32.177 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 15.478 дкаи дължима сума154,78 лева

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение1 – опис на разпределените масиви за ползване с включените в тях имоти за разпределение и карта на масивите за ползване.

ІІ. Дължимите суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2от ЗСПЗЗ представляват средно годишно рентно плащане в размер на 10 лева/декар за ниви, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. На основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвателите следва да внесат сумите в срок до три месеца от публикуване на заповедтапо следната сметка за чужди средства на областна дирекция "Земеделие":

IBAN – BG 30 UNCR 7000 3319 7136 59

BIG – UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

          III. Съгласно чл.37в, ал.8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал.7.

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция "Земеделие" – Благоевград в срок до 10 октомври, за което да съставят протоколи, които да се изпратят в Областна дирекция "Земеделие"–Благоевград.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодексв 14-дневен срок от съобщаването.Съгласно чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнениетой.

КИРИЛ УКЕВ         /П/

Директор на Областна дирекция “Земеделие”

           

Приложение - изтеглете от ТУК