Log in

ЗАПОВЕД №РД-08-224/30.09.2016

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, доклад с вх. №РД-07-2660/30.09.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-08-123/05.08.2016г. и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“

ОДОБРЯВАМ:

            І. Споразумение от 24.08.2016г. за ползване на земеделски земи за землището на гр. Добринище, ЕКАТТЕ 21498, общ. Банско за стопанската 2016/2017г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:

1. "Е-М" ООД

Разпределени масиви (по номера):17, 22, 31, 32, 55, 13, 28, 61, 63, 175, 69, 70, 236, общо площ: 209.867 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 158.421 дка и дължима сума1901,05 лева

     2. АТАНАС ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН

Разпределени масиви (по номера):71, 79, 80, 81, общо площ: 158.521 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 71.916 дкаи дължима сума862,99 лева

     3. АТАНАС КИРИЛОВ БИЛЯРОВ

Разпределени масиви (по номера):8, 59, 62, 33, 132, 97, общо площ: 51.070 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 41.430 дкаи дължима сума497,16 лева

     4. БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

Разпределени масиви (по номера):21, 29, 23, 79, 105, 110, общо площ: 31.919 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 18.785 дкаи дължима сума225,42 лева

     5. ВЕСА ИЛИЕВА МИЛЕВА

Разпределени масиви (по номера):23, 28, 18, 66, 75, 96, 100, 101, общо площ: 79.001 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 48.257 дкаи дължима сума579,08 лева

     6. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ КУШЛЕВ

Разпределени масиви (по номера):4, 5, общо площ: 18.785 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 15.439 дкаи дължима сума185,27 лева

     7. ГЕОРГИ КИРИЛОВ БИЛЯРОВ

Разпределени масиви (по номера):126, 34, 9, 73, 111, 108, общо площ: 52.330 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 42.144 дкаи дължима сума505,73 лева

8. ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАФЕРИНОВ

Разпределени масиви (по номера):49, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 95, 218, общо площ: 59.486 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 42.605 дкаи дължима сума511,26 лева

     9. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЦУКОВ

Разпределени масиви (по номера):44, 26, 82, 99, 101, 102, 52, 76, 106, 232, общо площ: 288.292 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 95.499 дкаи дължима сума1145,99 лева

     10. ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ТЕРЗИЕВА

Разпределени масиви (по номера):3, 12, 36, 57, 24, 29, 30, 40, 41, 56, 59, 65, общо площ: 126.301 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 85.474 дкаи дължима сума1025,69 лева

     11. ЗДРАВКО МАРИНОВ ХОНТЕВ

Разпределени масиви (по номера):235, общо площ: 14.575 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 11.457 дкаи дължима сума137,48 лева

     12. ИВАН БЛАГОЕВ ХАЛАЧЕВ

Разпределени масиви (по номера):2, 4, 3, 13, 11, 14, 16, 20, 123, 36, 51, 57, 58, 163, 64, 198, общо площ: 317.878 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 177.484 дкаи дължима сума2129,81 лева

     13. ИЛИЯ БОЙЧОВ МИЛЕВ

Разпределени масиви (по номера):113, 60, 62, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 107, 112, 113, 238, общо площ: 150.717 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 77.069 дкаи дължима сума924,83 лева

     14. КИРИЛ АТАНАСОВ БИЛЯРОВ

Разпределени масиви (по номера):74, 98, 99, 104, общо площ: 43.860 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 36.751 дкаи дължима сума441,01 лева

     15. МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КОТИРКОВ

Разпределени масиви (по номера):5, 6, 15, 21, 150, 152, 53, 90, 103, 109, общо площ: 94.275 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 74.303 дкаи дължима сума891,64 лева

     16. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ДОКИНА

Разпределени масиви (по номера):72, общо площ: 21.861 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 14.877 дкаи дължима сума178,52 лева

17. ПЕТЪР СЛАВЧОВ МИЛУШЕВ

Разпределени масиви (по номера):7, 10, 58, 61, 19, 25, 84, 160, 66, 67, 68, 174, 176, 72, 189, 77, 78, 91, 92, 93, 102, 237, общо площ: 339.738 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 225.641 дкаи дължима сума2707,69 лева

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение1 – опис на разпределените масиви за ползване с включените в тях имоти за разпределение и карта на масивите за ползване.

ІІ. Дължимите суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2от ЗСПЗЗ представляват средно годишно рентно плащане в размер на 12 лева/декар за ниви, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. На основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвателите следва да внесат сумите в срок до три месеца от публикуване на заповедтапо следната сметка за чужди средства на областна дирекция "Земеделие":

IBAN – BG 30 UNCR 7000 3319 7136 59

BIG – UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

          III. Съгласно чл.37в, ал.8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал.7.

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция "Земеделие" – Благоевград в срок до 10 октомври, за което да съставят протоколи, които да се изпратят в Областна дирекция "Земеделие"–Благоевград.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодексв 14-дневен срок от съобщаването.Съгласно чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнениетой.

КИРИЛ УКЕВ       /П/

Директор на Областна дирекция “Земеделие”

           

Приложение - изтеглете от ТУК