Log in

ЗАПОВЕД №РД-08-219/30.09.2016

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, доклад с вх. №РД-07-2655/30.09.2016г. на комисия, назначена със Заповед №РД-08-118/05.08.2016г. и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“

ОДОБРЯВАМ:

            І. Споразумение от 24.08.2016г. за ползване на земеделски земи за землището на с. Кремен, ЕКАТТЕ 39614, общ. Банско за стопанската 2016/2017г., изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, включващо следните участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ:

1. "БЪЛГАРСКИ БИОПРОДУКТ" ЕООД

Разпределени масиви (по номера):10, общо площ: 2.880 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 2.146 дка и дължима сума21,46 лева

     2. АТАНАС ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН

Разпределени масиви (по номера):49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 79, 81, общо площ: 95.692 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 72.381 дка и дължима сума723,81 лева

     3. ГЕОРГИ АСЕНОВ ХАЛЕВ

Разпределени масиви (по номера):1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 48, общо площ: 179.782 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 59.028 дка и дължима сума590,28 лева

     4. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПИДОВ

Разпределени масиви (по номера):39, общо площ: 19.410 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 3.439 дка и дължима сума34,39 лева

     5. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЦУКОВ

Разпределени масиви (по номера):6, 7, 9, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 18, 41, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 82, общо площ: 207.560 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 158.925 дка и дължима сума1589,25 лева

     6. ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ЮСЕВ

Разпределени масиви (по номера):25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, общо площ: 131.927 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 48.504 дка и дължима сума485,04 лева    

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение1 – опис на разпределените масиви за ползване с включените в тях имоти за разпределение и карта на масивите за ползване.

ІІ. Дължимите суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2от ЗСПЗЗ представляват средно годишно рентно плащане в размер на 10 лева/декар за ниви, определено съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. На основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвателите следва да внесат сумите в срок до три месеца от публикуване на заповедтапо следната сметка за чужди средства на областна дирекция "Земеделие":

IBAN – BG 30 UNCR 7000 3319 7136 59

BIG – UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

          III. Съгласно чл.37в, ал.8 от ЗСПЗЗ, въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал.7.

На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областна дирекция "Земеделие" – Благоевград в срок до 10 октомври, за което да съставят протоколи, които да се изпратят в Областна дирекция "Земеделие"–Благоевград.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодексв 14-дневен срок от съобщаването.Съгласно чл.37в, ал.6 от ЗСПЗЗ обжалването на заповедта не спира изпълнениетой.

КИРИЛ УКЕВ       /П/

Директор на Областна дирекция “Земеделие”

           

Приложение - изтеглете от ТУК