Проект на Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

Печат

Общинската програма за закрила на детето 2019г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г., Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020г. и подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи свързани с осигуряване на правата на децата.

Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в Общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Банско във всички сфери на обществения живот.

Проектът можете да свалите от ТУК

.....................