Социални дейности Банско

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Координати


Адрес: 2770 Банско, Служба „ЗСУ”,  ул. „Радон Тодев” № 14

 

Телефон: 0749  8 84 22
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ  - БАНСКО
Наблюдаваното жилище е форма на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугите са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице.

ЦЕЛИ

♦Да подкрепя младежи в неравностойно социално положение, чрез предоставяне на социални услуги, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани както с реинтеграцията им към общността, така и с успешната професионална реализация.
♦Да подпомага социалната интеграция и професионалната реализация на младите хора в неравностойно социално положение като развива личностните ресурси и съдейства за създаване на тесни връзки и сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността.
♦Да предостави условия за самостоятелен и независим живот на младите хора, под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Осигуряване на подкрепа на младежите в прехода им към самостоятелен живот, което включва: оценка на потребностите с оглед развитие на умения за самостоятелен живот; изработване на Индивидуален план за самостоятелен живот. определяне за всеки младеж на персонален съветник (ментор), който е член на екипа на услугата.
Менторът съветва и подкрепя младежа по всички въпроси, които го интересуват и засягат. В тази насока неговата задача е да изгради подкрепяща социална мрежа за младежа. Наставникът се явява и източник на контакт във всяка област на индивидуалния план; участва в оценка на потребностите, изготвяне и прегледа на индивидуалния план за самостоятелен живот; осъществява връзка с необходимите институции за осъществяване на индивидуалния план; координира осигуряването на нужните услуги за младежа и др.

Консултиране в НЖ – Банско:

♦Психологическо консултиране, с оглед: формиране на увереност и личностен растеж; пълноценно осмисляне на свободното време чрез развитие на самопознанието; развитие на умения за жизнено планиране; развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка.
♦Социално консултиране, професионално консултиране, изследване и актуализиране на професионалната ориентация; мотивиране за правилен професионален избор; професионално консултиране за търсенето и предлагането на пазара на труда; развитие на умения за търсене на трудова заетост; развитие на умения за самопредлагане на пазара на труда; установяване на контакти с регионални служби по заетостта, дирекции “Бюро по труда” и др.
♦Подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите.
Покрепа и консултиране на потребителите оказват  социален работник и психолог. В дейностите на НЖ са включени и доброволци, които преминават през въвеждащо и специализирано обучение за работа с младежи, напускащи специализирани институции.
НЖ – Банско е с капацитет 8 души. Помещава се в апартамент, състоящ се от две спални за по 4 човека, хол, кухня, санитарен възел и сервизни помещения, които са ремонтирани и обзаведени.
Кой и как може да ползва услугите в Наблюдавано жилище?
♦Младежи от 18 до 25 години, напускащи Домове за деца, лишени от родителски грижи;
♦ Младежи от 18 до 25 години в риск в общността, които не получават подкрепа от своите семейства и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот.
Настаняването в НЖ става след подаване на писмена молба от лицето до Директора на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес, към която се прилагат: копие от документ за самоличност; копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; декларация – данни за семейно състояние и доходи (ако е приложимо).
При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.
Потребителите на услугите заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

 
 
 
 
 

 

Вие се намирате тук: