Социални дейности Банско

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

Координати
Адрес: с. Места, община Банско
Служба „ЗСУ”
2770, Банско, ул. „Радон Тодев” №14
Телефон: 0749/ 8 84 44

Вид на услугата: Основните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.
За постигането на тези цели в дома за стари хора се осигурява:

 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
 • Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);
 • Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и национални празници;
 • Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите;
 • Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите.
 • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Индивидуалният план  включва дейности по задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, близки, приятели и други лица;
 • При необходимост за задоволяване здравните потребности на потребителите се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходимост от превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, вкл. от зъболечение, от оздравителни програми, имунизации, хранителни диети, рехабилитация и др.;

Целеви групи: Лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Брой потребители: Капацитет 20 души

Достъп до услугата: 

 • Подаване на писмена молба от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес, към която се прилагат:
  • копие от документ за самоличност;
  • копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;
  • копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такива.
 • При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи;
 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги в специализирана институция, която се отразява в доклад - предложение;
 • Директорът на дирекция „Социално подпомагане”, на чиято територия функционира домът, издава заповед за настаняване в специализираната институция въз основа на мотивирания доклад - предложение;
 • Заповедта се връчва на лицето, което трябва да се яви в специализираната институция за настаняване в рамките на указания в същата срок;
 • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
 • Доставчикът предоставя на лицето писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала;  условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за подаване на жалби;
 • Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;
 • В договора е регламентиран и начинът на напускане на дома (напр. - с подаване на писмена молба от лицето, при нарушаване на Правилника за вътрешния ред, при неспазване на договорните отношения, и др.).

 

За ползваните социални услуги в домовете за стари хора се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет с възможност за дофинансиране от общинския бюджет и дарения.

Вие се намирате тук: